SCHOOL AND KINDER GARDEN IN SYRIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

SCHOOL AND KINDER GARDEN IN SYRIA


Location: Syria, Alepo

Function: temporary accommodation

Phase:  concept

Area: 4 830  sq.m                 

Used containers 20 ": 34 pcs.

Used containers 40 ": 189 pcs

Project year: 2016

Architects: R. Parvanov, I. Galev, J. Dukova, E. Zhelyazkova